הודעה לעיתונות:

גם בית משפט יכול לטעות…

בערעור שהוגש ע"י פלוני באמצעות בא כוחו עו"ד יורם ביתן, על החלטות אשר ניתנו בבית המשפט לענייני משפחה באשדוד בעניין רכושי בין בני זוג, גבר ואישה, שהינם ידועים בציבור, קבעה ס. נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, כבוד השופטת שרה דברת כי הערעור התקבל והחזירה את התיק לבית המשפט באשדוד תוך הנחיות לדיון בלקויות.
בפסק דין שניתן בבית משפט לענייני משפחה באשדוד על ידי כב' השופטת ש. גולן, נקבע כי זכויות הצדדים בשתי דירות הרשומות על שם האישה, נקנו מכספים שנמשכו מחשבון המשותף לשני הצדדים, ומשכך, זכאי בן זוגה למחצית הזכויות בדירות אלה.

שני הצדדים הגישו ערעור. האישה הגישה ערעור בו היא מלינה על קביעת בית המשפט וטענה כי הדירות הן רכושה הבלעדי היות ונרשמו בפועל על שמה.
בהחלטתה, קבעה השופטת דברת כי לערעור האישה אין בסיס "ורובו ככולו טענות עובדתיות שנדונו והוכרעו. על כן דין ערעור זה להדחות".
בעניין ערעורו של  הגבר  כתבה השופטת דברת כי: "… ככל הנראה, בבוא בית המשפט לכתוב פסק הדין נשמט מעיניו הצורך בהכרעה גם בכלל הרכוש המשותף, שעה שהתמקד בשתי הדירות. על כן התיק מוחזר לבית המשפט על מנת שיכריע בכלל הרכוש והזכויות שנצברו במהלך חייהם המשותפים של הצדדים. בין היתר עליו להכריע גם לגבי הכספים שהוצאו מהחשבון המשותף על ידי האישה ולא רק הכספים שיועדו לרכישת שתי הדירות".

בנוסף הלין בא כוח הגבר, עו"ד יורם ביתן, כי בית המשפט לא אפשר לו להזמין עדים ומסמכים כדי להוכיח את ההעברות הכספיות שנעשו על ידי האישה מהחשבון המשותף. בעקבות בקשות שהגיש עו"ד ביתן, קבע בית המשפט כי התשובות תינתנה בחקירה בעל פה, אלא שבשלב בו ניתנה ההחלטה כבר הסתיימה חקירת האישה.
בהחלטתה כתבה שופטת ביהמ"ש המחוזי כי "היה מקום ליתן צו לקבלת המסמכים והתדפיסים הנדרשים כולם, כדי להכריע בשאלה השנויה במחלוקת ולבחון את כלל העברת הכספים מהחשבון המשותף ולאן  הועברו. לא ניתן לחסום בעל דין כאשר הצד השני, אינו ממלא אחר הוראות בית המשפט, על כן הערעור מתקבל גם בנקודה זו ובית המשפט יאפשר למערער (הגבר) לזמן עדים  ומסמכים להוכחת טענותיו וישקול, ככל שימצא לנכון, מינוי מומחה, ככל שתבוא בקשה כזו".

"באשר לשאלת ההוצאות" כותבת השופטת דברת, "משהתיק הוחזר לבית המשפט להשלמת פסק הדין, ישקול שוב את שאלת ההוצאות, גם לאור הקשיים אותם הערימה האישה בניהול התיק. הערעור התקבל".

כתבה מעיתון אשדוד NEWS